2016/2017/2018

 

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85,

11000 Београд

Број: 45/5

Датум: 25.04.2019. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављује

П О З И В

за подношење понуда

за јавну набавку добара – електрична енергија

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 1/19

 1. Назив наручиоца:Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’.

 1. Адреса:Светозара Марковића 85,11000 Београд.

 1. Врста наручиоца:Просвета.

 1. Интернет страница наручиоца:

 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

 1. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

 1. Назив и ознака из Oпштег речника набавки:09310000 – електрична енергија.

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Школа за оштећенe слухом-наглуве Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београдлицу за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте:»Понуда за јавну набавку добара електрична енергија ЈН бр. 1/19НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 13.05.2019. године до 12.30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 13.05.2019. године у13.00 часова, у просторијама школе на адреси: Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења лицу за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет)дана од дана отварања понуда.

 1. Контактлице:

 • Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке
  • факс: 011/3470-519
  • мејл: @kgbnabavke.rs

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

   
 

______

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85,

11000 Београд

Број: 45/8

Датум: 23.04.2018. године

            На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности

бр. 45/1 од 03.04.2018. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 23.04.2018. године,

директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда, доноси

                                                                                     

                                                         

     О Д Л У К У

о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 1/18

I – Додељује се уговор:

v  понуђачу: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, број понуде 18.01-169844/1-18 од 05.04.2018. године.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда донео је

Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 45/1 од 03.04.2018. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из

Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1/18.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 04.04.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, 12.04.2018. године, до 12.30 часова, на адресу наручиоца приспелa je 1 понудa следећeг понуђача:

Ред.

бр.

Број и датум понуде

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1. 18.01-169844/1-18 од 05.04.2018. године ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд 11.04.2018. 12.00

Неблаговремених понуда није било.

           

Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 45/2 од 03.04.2018. године,

сачинило је Записник о отварању понуда бр. 45/6 од 12.04.2018. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило

Извештај о истом.                                                                                                                

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 23.04.2018. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је,

после стручне оцене понуда, констатовало:

II - Подаци о јавној набавци:

1.- Назив и адреса наручиоца: Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд.        

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1/18.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Школе за оштећенe слухом-наглуве

‘‘Стефан Дечански’’ из Београда.

4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - Електрична енергија.

5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6.- Подаци у финансијском плану за 2018. годину: 421211.

7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 2.725.439,00 динара.

8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.

9.- Ранг листа понуђача са  понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

 1. ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена .......................................дин.

 • активна енергија (виша тарифа): 6,14 дин.
 • активна енергија (нижа тарифа): 3,89 дин.
 • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
 • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

                  

10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 23.04.2018. године:

            

Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:

v         ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд

те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7)  Закона предложило наручиоцу да донесе

Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу.

Укупна вредност уговора за електричну енергију је до износа процењене вредности, 2.725.439,00 динара без ПДВ-а,

рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу.

Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

                                                              JAVNA NABAVKA 2018

_________________________________________________________________________________________________________________________

...

___________________________________________________________________________________________________________________________

Школа за оштећене слухом-наглуве„Стефан Дечански''

Светозара Марковића 85

11000 Београд

Датум:10.10.2016. године

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015,у даљем тексту Закон),Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 43/19 од 21.09.2016. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр.43/25 од 10.10.2016. године,директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда, доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 3/16

I – Додељује се уговор:

понуђачу: PROENERGYBGD d.o.o., Владимира Поповића 6, 11000 Београд, број понуде 178-2016 од 28.09.2016.године.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 43/19 од 21.09.2016. године, за набавку добара – електрична енергија,oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 3/16.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 22.09.2016. године на Порталу јавних набавкии сајту наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, 30.09.2016. године, до 12:30 часова, на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде следећиих понуђача:

 

Ред.

бр.

Број и датум понуде

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

18.01-385073/1-16 од 27.09.2016. год.

ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд

29.09.2016.

11:00

2.

178-2016 од 28.09.2016. год.

PROENERGYBGD d.o.o., Владимира Поповића 6, 11000 Београд

29.09.2016.

11:01

        

   

           

Неблаговремених понуда није било.

Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 43/20 од 21.09.2016. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 280/1 од 30.09.2016. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом.  

                                                                                                              

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 43/25 од 10.10.2016. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало:

II - Подаци о јавној набавци:

1.- Назив и адреса наручиоца:Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд.        

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 3/16.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда.

4.- Ознака и назив из Општег речника набавки:09310000 - Електрична енергија.

5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6.- Подаци у финансијском плануза 2016. годину: 421211.

7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.):2.320.000,00 динара.

8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.

9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:        

1)    PROENERGYBGD d.o.o., Београд, понуђена цена .........................1.210.613,26 дин.

 • активна енергија (виша тарифа): 5,49 дин.
 • активна енергија (нижа тарифа): 3,46 дин.
 • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
 • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

2)    ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена .......................................1.325.531,83 дин.

 • активна енергија (виша тарифа): 5,99 дин.
 • активна енергија (нижа тарифа): 3,85 дин.
 • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
 • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

10.- Назив понуђача чија је понудаповољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр.43/25 од 10.10.2016. године:

          

Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:

PROENERGYBGD d.o.o., Владимира Поповића 6, 11000 Београд

_________________________________________________________________________________________________________________________________

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2)Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012и 14/2015 )

о б ј а в љ у ј е

П О З И В

за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 3/15

       1. Назив наручиоца:Школа за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’.

      

       2. Адреса:Светозара Марковића 85,11000 Београд.

      

       3. Врста наручиоца:Просвета.

 

4. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности .

5. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

6. Назив и ознака из општег речника набавки:09310000 – Електрична енергија.

7. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

8. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Школа за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте:»Понуда за јавну набавку добара електрична енергија ЈН бр. 3/15 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 03.08.2015. године до 12:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

10. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 03.08.2015. године у 13:00 часова, у просторијама школе на адреси: Школа за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

11. Рок за доношење одлуке: 10 (десет)дана од дана отварања понуда.

12. Контакт лице:

Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке

 • Факс: 011/3470-519
 • Е-mail: office@kgbnabavke.rs

текст документа се налази у фајлу ,,KONKURSNA DOKUMENTACIJA DOC,,

__________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

„ Исхрана ученика са сметњама у развоју Јавна набавка бр.02/2015

Б е о г р а д,  Април 2015. године

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

„ Исхрана ученика са сметњама у развоју Јавна набавка бр.01/2015

Б е о г р а д,  Maрт 2015. године

_________________________________________________________________________________________________

НАБАВКА ЈН бр. 01/14   ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА

_________________________________________________________________________________________________________________________________

НАБАВКА ЈН бр. 02/14   ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА

_________________________________________________________________________________________________


Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31