2016/2017/2018/2019/2020

„ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85,

11000 Београд

Датум: 18.07.2022. године

 

План јавних набавки се налази у ПДФ документу

 

ОСНОВНА ШКОЛА

„ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85,

11000 Београд

Датум: 27.07.2020. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Школa за оштећенe слухом - наглуве „Стефан Дечански’’ из Београда објављује

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

– електрична енергија,

за потребе Школе за оштећенe слухом - наглуве

„Стефан Дечански’’ из Београда

ЈН бр. 1/20

 

 

                    1. Назив и адреса наручиоца: Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд

                       2. Интернет страна наручиоца:

                            3. Врста наручиоца: Просвета.

                       4. Предмет јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

                            5. Назив из Општег речника набавке: Електрична енергија.

                            6. Ознака из Општег речника набавки: 09310000.

                        7. Уговорена вредностбез ПДВ-а (дин.): дин.

 

Вредност уговора је до износа процењене вредности.

                        8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

                    9. Број примљених понуда: 1 (једна) понуда.

                10. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

1) ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена ..............................362.293,50 динара

 • активна енергија (виша тарифа): 6,32 динара;
 • активна енергија (нижа тарифа): 4,01 динара;

11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

             12. Датум доношења одлуке о додели уговора:  22.06.2020. године.

             13. Датум закључења уговора: 08.07.2020. године.

       14. Основни подаци о добављачу: ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, 11000 Београд, матични бр.: 20053658, ПИБ: 103920327.

      15. Период важења уговора: Закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења износа процењене вредности јавне набавке, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора.

     16. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Школа за оштећене слухом-наглуве,,Стефан Дечански,,

Београд, Ул.Светозара Марковића 85

Број одлуке: 45/10

Датум:  30.6.2020. године

Редни број јавне набавке : 02/20

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15, 68/15 ) Школа за оштећене слухом-наглуве ,,Стефан Дечански,, доноси:

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА јн. број 02/20

 1. Предмет јавне набавке –услуге исхрана ученика са сметњама у развоју, назив и ознакаиз општег речника набавке – школски оброци –шифра из речника набавки : 15894210-6
 1. Поступак јавне набавке је поступак јавне набавке мале вредности

 1. Процењена вредност јавне набавке: динара

 1. Оквирни датум покретања поступка: jуn 2020. године

 1. Оквирни датум закључења уговора: јул 2019. године

 1. Набавка се врши натерет позиција у буџету ГО града Београда.

 1. За реализацију ове јавне набавке предвиђена су финансијска средства у укупном износу од

2.130.772,84 динара динара односно 2.556.927,41 са обрачунатим ПДВ-ом.

 1. У текућој години нису вршене набавке истоврсних услуга.
 1. Решењем број 45/9 од 30.6.2020.године образована је комисија за јавну набавку у

саставу

 1. Тодоровић Гордана ,– секретар школе председник,
 2. Мицић Радосава,– рачунополагач школе,члан
 3. Досковић Маријана – библиотекар школе , члан                                                            

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

„ Исхрана ученика са сметњама у развоју

Јавна набавка бр. 2/2020

Б е о г р а д

Jун 2020. године

На основу чл.39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник Републике Србије“, бр.124/12…68/15 у даљем тексту: Закон), чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник Републике Србије“, бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 45/10 oд 30.6.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 45/9 од 30.6.2020.године , припремљена је

                                                                        

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности- услуге „ Исхрана ученика са сметњама у развоју

бр. 2/2020

САДРЖAJ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Поглавље Назив поглавља
I Oпшти подаци о јавној набавци
II Подаци о предмету јавне набавке
III Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге
           IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76. Закона и Упутством како се доказује испуњеност тих услова
V Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI

VII

Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1)

Образац изјаве о независној понуди (ОБРАЗАЦ 2)

VIII

IX

Образац трошкова припремaња понуде (ОБРАЗАЦ 3)

Изјава понуђача о испуњености услова (ОБРАЗАЦ 4)

X

XI

Изјава подизвођача о испуњености услова (ОБРАЗАЦ 5)

Модел уговора

I –   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВИ

           Наручилац: Школа за оштећене слухом-наглуве,,Стефан Дечански,,

Адреса: Београд, Светозара Марковића 85

Интернет страница: www.decanski.znanje.info

Директор: Лепосава Петровић

Лице за контакт: Гордана Тодоровић, секретар школе

Тел: 011/2687-136, 060/2556-003

Е - mail адреса stefan.decanski@sbb.rs

Факс 011/2687-136

ПИБ: 101288758

Матични број: 07002114

Шифра делатности: 8520

Облик својине: Државна

Банка: Управа за трезор

Број текућег рачуна: 840-824660-36

Обвезник ПДВ-а: НЕ

 1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

 1. Предмет јавне набавке: услуга „ Исхрана ученика са сметњама у развоју

II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке:

 • Услуге
  • Набавка оброка за ученике са сметњама у развоју
  • Ознака из општег речника набавке: 15894210-6 ( школски оброци)

III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,

     КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И

   ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ

   ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:

 1. Врсте и опис услуге :школски оброци ( ручак, ручак и ужина) .
 2. 2)Рок : годину дана

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ручак , ужина - треба да садржи:


Ручак
:

- паприкаш, кувани купус, боранија, грашак, пасуљ, ђувеч-све са месом, пуњена паприка, гулаш , тестенина са месом + вариво

- уз главно јело иду 2 парчета хлеба , салата и воће или колач .

Ужина :

-намаз на хлебу, пециво уз напитак ( чај, млеко, воћни сок)

КВАЛИТЕТ

У складу са захтевима из спецификације услуге, потребно је да услуга која је предмет јавне набавке у погледу квалитета, задовољава важеће стандарде у складу са описом датим у техничким спецификацијама.

Оброке паковати у појединачну амбалажу са прибором , спремне за конзумацију .

КОЛИЧИНА

Број потребних оброка је око 100 дневно укупно , годину дана од дана закључења уговора.

ГРЕШКЕ У КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ:

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати да ли је услуга, која је предмет јавне набавке извршена у складу са уговором. У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету и количини предметне јавне набавке, понуђач мора исте заменити и испоручити у року не дужем од 2 сата од састављања записника.

РОК И ТЕРМИН ИСПОРУКЕ ОБРОКА

Наручилац је дужан да испоручиоцу достави поруџбеницу са бројем порција најкасније до 12 сати за наредни дан.

Наручилац је обавезан да испоручиоцу достави јеловник за 5 радних дана (од понедељка до петка) најкасније у петак који претходи наредној радној недељи до 15 сати, oсим у време школских распуста .

Пружалац услуге је у целости одговоран за квалитет и исправност припремљене хране, па се наручилац услуга не може сматрати одговорним за било какву евентуалну нерегуларност.
Пружалац услуге има обавезу да својим возилом изврши испоруку припремљених оброка на адресу Школа за оштећене слухом-наглуве,, Стефан Дечански,,,ул. Светозара Марковића 85 , Београд .ПОСЕБНИ УСЛОВИ
                              

Наручилац задржава право да мења број оброка у складу са повећањем, односно смањењем броја корисника уз најаву дан раније, до 14 часова.
Испоручилац може да изврши измену оброка само уз сагласност наручиоца.
Испоручилац доставља оброке у специјализованом термоизолованом возилу за транспорт хране –доставља потврду о ХАСАП систему.

Испорука школских оброка :

Време: од 8.30h до 9.00h , сваког радног дана

                   11.00 до 11.30, сваког радног дана

Место: Школа за оштећене слухом-наглуве,, Стефан Дечански,,,ул. Светозара Марковића 85 , Београд .

         

                                                                                              ПОНУЂАЧ

Место и датум:                                                                      ____                                      

                                                                                               (потпис овлашћеног лица)

                                                         М.П

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И ЧЛ.76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. 1Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и чл.76 Закона

Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 Закона и то:

 • Да је понуђач регистрован код надлежног органа, тј.уписан у одговарајући регистар
 • да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
 • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
 • да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине;

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, предвиђене чл.76 Закона и то:

1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

       Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 1. да поседује финансијски и пословни капацитет (Понуђач није остварио губитак у три претходнe обрачунскe годинe и није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива)
 2. ПОСЕДОВАЊЕХACАПСТАНДАРДА

1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4.

1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.

 1. Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова из чл.75 и чл.76 Закона

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр.4 изјаве понуђача, дат је у поглављу IX .), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац бр.5 изјаве подизвођача, дат је у поглављу X ), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа:

 • Извод из АПР-а који издаје Агенција за привредне регистре

Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК:

           Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА:

            Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Школа за оштећене слухом-наглуве,,Стефан Дечански,, ул. Светозара Марковића 85, Београд са назнаком: «НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА за јавну набавку услуга – оброци за ученике са сметњама у развоју бр. ЈН 2/2020». На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил адресу, као и име особе за контакт.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца

до 9.07.2020. године. до 11 часова.

Понуда се сматра потпуном ако понуђач поднесе:

ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА ОРИГИНАЛ/КОПИЈА
Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности Понуђач Оригинал
Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. закона у поступку јавне набавке мале вредности (ако има подизвођача) Подизвођач Оригинал
Техничке карактеристике (Спецификација) Понуђач потписује и печатира Поглавље III из конкурсне документације
Образац понуде Понуђач попуњава, потписује и печатира Поглавље VI   из конкурсне документације
Модел уговора Понуђач потписује и печатира Поглавље XI   из конкурсне документације
Образац трошкова припреме понуде Понуђач попуњава, потписује и печатира Поглавље VIII   из конкурсне документације
Образац Изјаве о независној понуди Понуђач попуњава, потписује и печатира Поглавље VII из конкурсне документације

            Понуђачи су дужни да попуне све тражене обрасце, рубрике и празна поља у тексту, да ставе свој потпис и печат на за то предвиђена места.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:

Понуда по партијама није могућа.

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА:

Подношење понуда по варијантама није дозвољено.

5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:

            У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Школа за оштећене слухом-наглуве,,Стефан Дечански,, ул. Светозара Марковића 85, Београд , са назнаком:


„Измена понуде за јавну набавку услуга школски оброци за ученике са сметњама у развоју , ЈН бр.2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку услуга школски оброци за ученике са сметњама у развоју,ЈН бр.2/2020-НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку услуга школски оброци за ученике са сметњама у развоју,ЈН бр.2/2020-НЕ ОТВАРАТИ” или


Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга школски оброци за ученике са сметњама у развоју,ЈНбр.2/2020-НЕ ОТВАРАТИ” .

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:

          На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.

            Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити то лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

            Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

            Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

            Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити у року од 45 дана на основу месечне фактуре.

Наручилац средства рефундира од стране Градских општина које финансирају исхрану ученика са сметњама у развоју .
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Наручилац је дужан да испоручиоцу достави поруџбеницу са бројем порција најкасније до 12 сати за наредни дан.

Наручилац је обавезан да испоручиоцу достави јеловник за 5 радних дана (од понедељка до петка) најкасније у петак који претходи наредној радној недељи до 15 сати.

Пружалац услуге је у целости одговоран за квалитет и исправност припремљене хране, па се наручилац услуга не може сматрати одговорним за било какву евентуалну нерегуларност.

9.2.Захтев у погледу рока

Рокови и термини испоруке су наведени у делу образац понуде под тачком -опис предмета

набавке:

школски оброци ( ручак, ужина и ручак)

Пружалац услуге има обавезу да својим возилом изврши испоруку припремљених оброка на адресу Школе.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом.


10
. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:

            Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим урачунатим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, превоза, истовара и сви други трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати.

            Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Јединичне цене из понуде могу се усклађивати са месечним растом индекса потрошачких цена у односу на почетну цену. Индекс потрошачких цена се објављује у „Службеном гласнику РС“ према званичним подацима Ребубличког завода за статистику.

У случају да су се стекли услови за повећањем цене сходно расту месечног износа потрошачких цена, добављач је обавезан да поднесе Наручиоцу, у писменој форми, захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену цена.

Наручилац је обавезан да у року од 3 дана од дана пријема захтева обавести добављача да ли прихвата промену цена односно да сагласност на промену цене.

Нове цене ће се примењивати само на будуће испоруке тј. примењиваће се од дана давања писмене сагласности.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца и на mail адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.2/2020.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена и економски најповољнија понуда“.


16.
КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.


17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликомподношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на којусе односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР:

Уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку: школски оброци за ученике са сметњама у развоју , бр. ЈН 2/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број (ПИБ):

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број (ПИБ):

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

 

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број (ПИБ):

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број (ПИБ):

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број (ПИБ):

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: школски оброци (ручак , ужина и ручак)

Укупна цена по оброку-ручак без ПДВ-а:

Укупна цена по оброку-ручак са ПДВ-а:

Укупна цена по оброку-ручак и ужина без ПДВ-а:

Укупна цена по оброку-ручак и ужина са ПДВ-а:

Рок и начин плаћања: Плаћање се врши сукцесивно по испоруци предметних оброка у року од 45 дана од дана пријема фактуре-отпремнице коју испоставља понуђач, а којом је потврђена испорука добара.

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда):

Понуђач је дужан да у понуди назначи Рок важења понуде.

Рок   и термин испоруке

Наручилац је дужан да испоручиоцу достави поруџбеницу са бројем порција најкасније до 12 сати за наредни дан.

Наручилац је обавезан да испоручиоцу достави јеловник за 5 радних дана (од понедељка до петка) најкасније у петак који претходи наредној радној недељи до 15 сати.

Пружалац услуге је у целости одговоран за квалитет и исправност припремљене хране, па се наручилац услуга не може сматрати одговорним за било какву евентуалну нерегуларност.
Пружалац услуге је у обавези да изврши испоруку припремљених оброка од 8.30- 9.00
h , 11.00-11.30 h

Место и начин испоруке:

Пружалац услуге има обавезу да својим возилом изврши испоруку припремљених оброка на адресу Школа за оштећене слухом - наглуве,,Стефан Дечански,,

             Датум                                                                                                          Понуђач

                                                                         М. П.

__________________________                                                  _______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.


VII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача)

даје:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – школски оброци за ученике са сметњама у развоју , бр. ЈН 2/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

       Датум:                                                                                                            Понуђач

                                                                             М.П.

___________________________                                                             _________________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

               Датум:                                                                                                      Понуђач

                                                                             М.П.

___________________________                                                             _________________________    


IX       ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.

             ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке – школски оброци за исхрану ученика са сметњама у развоју број ЈН 2/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине ;

6) Понуђач није остварио губитак у три претходнe обрачунскe годинe и није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива.
7) Понуђач поседује
ХACАП стандарде.

Место:_____________                                                                                            Понуђач:

Датум:_____________               М.П.                                            _____________________

                                                    

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.

           

X     ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.

       ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

У складу са чланом 77. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке школски оброци за исхрану ученика са сметњама у развоју број ЈН 2/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                                                          Подизвођач:

Датум:_____________               М.П.                                            _____________________                                  

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

XI   МОДЕЛ УГОВОРА

Школа за оштећене слухом-наглуве,,Стефан Дечански,,

БРОЈ: _________________

ДАНА: ________________. године

Београд

У Г О В О Р

О СНАБДЕВАЊУ ШКОЛСКИМ ОБРОЦИМА

УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

            Закључен дана ______________. године, између:

Школе за оштећене слухом-наглуве ,,Стефан Дечански,,ул. Светозара Марковића 85, са седиштем у Београду

ПИБ: 101288758 Матични број: 07002114

коју заступа Лепосава Петровић , директор (у даљем тексту: наручилац)

  

и

________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,

ПИБ: _______________, Матични број: ___________________

Број рачуна:________________, Назив банке:

кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: добављач).

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

Члан 1.

Предмет овог Уговора су припремљени школски оброци ( РУЧАК, РУЧАК И УЖИНА) за исхрану ученика са сметњама у развоју Школе за оштећене слухом-наглуве,, Стефан Дечански,, .

Наручилац за потребе Школе доставља оброке према спецификацији из понуде која чини саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012...68/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана _______2020. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности припремљени оброци.


Члан 3.

Добављач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем ______ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.

Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012...68/15), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр. __________ од __________ године изабрао добављача за испоруку предметних добара.

Члан 4.

Добављач ће испоруку преметних добара вршити самостално.

АЛТЕРНАТИВА

Добављач ће подизвођачу/има _______________________________________________________

поверити вршење следећих испорука:

-________________________________________________________________________________,

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.

Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код подизвођача ради увида у извршење уговора.

АЛТЕРНАТИВА

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:

-________________________________________________________________________________,

За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно

Члан 5.

Добављач се обавезује да ће испоруку припремљених оброка извршавати сваког радног дана,осим школских распуста , својим возилом на адресу наручиоца .

Испоруку предметних добара, добављач ће вршити у просторијама наручиоца.

Пријем припремљених оброка (ужина и ручак)потврђује се потписом на отпремници коју је добављач обавезан да достави наручиоцу.
Набавка и испоруку припремљених оброка за кориснике вршиће се по спецификацији из конкурсне документације .


КВАЛИТЕТ

У складу са захтевима из спецификације услуге, потребно је да услуга која је предмет јавне набавке у погледу квалитета, задовољава важеће стандарде у складу са описом датим у техничким спецификацијама.

КОЛИЧИНА

Број потребних оброка је око 100 дневно годину дана од дана закључења уговора .

ГРЕШКЕ У КОЛИЧИНИ И КВАЛИТЕТУ:

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати да ли је услуга, која је предмет јавне набавке извршена у складу са уговором. У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету и количини предметне јавне набавке, понуђач мора исте заменити и испоручити у року не дужем од 2 сата од састављања записника.

РОК И ТЕРМИН ИСПОРУКЕ ОБРОКА

Наручилац је дужан да испоручиоцу достави поруџбеницу са бројем порција најкасније до 12 сати за наредни дан.

Наручилац је обавезан да испоручиоцу достави јеловник за 5 радних дана (од понедељка до петка) најкасније у петак који претходи наредној радној недељи до 15 сати.

Пружалац услуге је у целости одговоран за квалитет и исправност припремљене хране, па се наручилац услуга не може сматрати одговорним за било какву евентуалну нерегуларност.
Пружалац услуге има обавезу да својим возилом изврши испоруку припремљених оброка на адресу Школе .


ПОСЕБНИ УСЛОВИ
                              

Наручилац задржава право да мења број оброка у складу са повећањем, односно смањењем броја корисника уз најаву дан раније, до 14 часова.
Испоручилац може да изврши измену оброка само уз сагласност наручиоца.

Испорука припремљених школских оброка за исхрану ученика Школе за оштећене слухом-наглуве ,,Стефан Дечански,, .

Време: од 8.30h до 9.00h , сваког радног дана

                 11.00h до 11.30h , сваког радног дана

Место: просторије Школе, ул. Светозара Марковића 85, Београд

Члан 6.

Наручилац од добављача купује школске оброке по јединичним ценама из понуде које чине саставни део Уговора.

Појединачна цена за :

- ручак и ужину износи _________________ динара (и словима: _________________________) без ПДВ односно ___________________ динара (и словима: ________________________) са урачунатим ПДВ,

- ручак износи _________________ динара (и словима: _________________________) без ПДВ односно ___________________ динара (и словима: ________________________) са урачунатим ПДВ,

превозом и свим осталим трошковима.

Количине робе из спецификације су дате оквирно и могу се мењати у току трајања уговора у складу са потребама наручиоца.Члан 7.

Јединичне цене из могу се усклађивати са месечним растом индекса потрошачких цена у односу на почетну цену. Индекс потрошачких цена се објављује у „Службеном гласнику РС“ према званичним подацима Републичког завода за статистику.

У случају да су се стекли услови за повећањем цене сходно расту месечног износа потрошачких цена, добављач је обавезан да поднесе Наручиоцу, у писменој форми, захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену цена.

Наручилац је обавезан да у року од 3 дана од дана пријема захтева обавести добављача да ли прихвата промену цена односно да сагласност на промену цене.

Нове цене ће се примењивати само на будуће испоруке тј. примењиваће се од дана давања писмене сагласности.

Члан 8.

Добављач се обавезује да испоручи припремљене оброке који одговарају траженој спецификацији.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да ће исплату за испоручене припремљене оброке извршити у року до 45 дана на основу месечних фактура добављача на жиро рачун _____________, ПИБ ____________, матични број ______________.

Члан 10.

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су:

 • понуда добављача

Члан 12.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, вансудским путем, уколико:

 • добављач не поштује рок испоруке
 • уколико не достави робу која одговара договореном квалитету из спецификације
 • добављач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора

У случајевима из става 1. овог члана добављач нема право на накнаду штете.

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће добављачу исплатити све трошкове које је имао до датума раскида уговора.


Члан 1
3.

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Основног суда у Београду .

Члан 14.

Уговорне стране су Уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје потребе.

Школа за оштећене слухом-наглуве

,,Стефан Дечански,,

                                                                                          директор

                                                                                             Л.Петровић

                                                         ПОНУЂАЧ

 

 

Место и датум:                                                  __________                            

                                                                                (потпис овлашћеног лица)

                                                                         

                                            М.П.

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,

након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

 

 

 

 

 

 

На основу чланa  60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12...68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 45/10. од 30.6.2020. године

 

Школа за оштећене слухом-наглуве,,Стефан Дечански,,

упућује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – школски оброци за исхрану ученика са сметњама у развоју

бр. ЈН 2/2020

1. Наручилац: Школа за оштећене слухом-наглуве,,Стефан Дечански,,

Адреса: Београд, Светозара Марковића 85

Интернет страница:  www.decanski.znanje.info

Директор: Лепосава Петровић

Лице за контакт:  Гордана Тодоровић , секретар школе

Тел: 011/2687-136, 060/2556-003

Е - mail адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Факс 011/2687-136

ПИБ: 101288758

Матични број: 07002114

Шифра делатности: 8520

Облик својине: Државна

Банка: Управа за трезор

Број текућег рачуна: 840-824660-36

Обвезник ПДВ-а: НЕ

2. Врстапоступка: јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке: школски  оброци за исхрану ученика са сметњама у развоју (назив и ознака из ОРН: 15894210-6 школски  оброци), а према спецификацији и карактеристикама датим у Конкурсној  документацији.

Процењена вредност набавке  : 2.130.772,84  динара без ПДВ-а, односно 2.556.927,41  динара са ПДВ-ом.

 

4. Право учешћа имају сви понуђачи регистровани за предвиђену делатност, који испуњавају  обавезне и додатне услове из члана 75. и  76. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12..68/15), а који доставе сва документа наведена у Конкурсној документацији.

5. Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом, на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена.

6. Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена и економски најповољнија понуда.

7.Увид у kонкурсну документацију се може извршити на ПорталуУправе за јавне набавке,преузимање конкурсне документације се може извршити са ПорталаУправе за јавне набавке

8. Понуде се подносе непосредно –  у просторијама наручиоца-од 09-11 часова или путем поште. Понуда се доставља у запечаћеној коверти са назнаком „Понуда за  јавну набавку услуга  бр. 2/20 „школски оброци за исхрану ученика са сметњама у развоју  – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Школа за оштећене слухом-наглуве,,Стефан Дечански,,

, Светозара Марковића 85, Београд.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил адресу, као и име особе за контакт. Понуде које пристигну на дату адресу или буду предате у просторијама наручиоца после истека рока сматраће се неблаговремене и као такве се неће разматрати. Уколико последњи дан неких од рокова наведених у овом јавном позиву истиче на дан који је нерадан, као последњи дан рока ће се сматрати први следећи радни дан.9. Рок за подношење понуде је 9.07.2020 .године до 11,00 часова.

 

10.Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда извршиће се 9.07.2020. године у 11:30 часова у просторијама Школе

11.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је поднети Комисији за јавну набавку писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, заведено код подносиоца понуде.

12.Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда.

13.Особа за контакт: Тодоровић Гордана , секретар Школе, тел: 011/2687-136;  

e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12...68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 45/14 од 10.7.2020.године ,

Школа за оштећене слухом-наглуве,,Стефан Дечански,, као наручилац за јавну набавку број 02/2020 - ,,исхрана ученика са сметњама у развоју,, доноси

О Д Л У К У

О Д О Д Е Л И У Г О В О Р А

       ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор понуђачу УР Клуб МПЦ ( дел.бр.понуде 166/1 од 9.7.2020. године ) са понуђеном ценом у износу у износу од

Ред.бр. Назив Понуђача, број Понуде и датум под којим је Понуда заведена код понуђача    Понуђена цена ручак Понуђена цена ручак и ужину

Без ПДВ-а

Са ПДВ-ом

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом
2. УР Клуб МПЦ 120,00дин;     144,00 дин 200,00дин; 240,00 дин

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

   Школа за оштећене слухом-наглуве,,Стефан Дечански,,, као наручилац, донела је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности,

број 45/10 од 30.06.2020. године, за јавну набавку, број 02/2020 - ,,исхрана ученика са сметњама у развоју,,.

 1. Процењена вредност јавне набавке је  динара без ПДВ-а, односно 2.556.927,41 динара са ПДВ-ом.

Имајући у виду процењену вредност јавне набавке, спроводи се поступак јавне набавке мале вредности.  

   Решењем, број 45/9 од 30.06.2020. године образована је Комисија за јавну набавку, у саставу:

     1. Тодоровић Гордана , дипл. правник, секретар школе - председник

     2. Мицић Радосава, економиста, шеф рачуноводства , члан

     3. Досковић Маријана , дипл. филолог, члан

Комисија за јавну набавку је дана 9.07.2020. године са почетком у 11.30 часова, у пуном саставу,

приступила јавном отварању понуда у просторијама школе .

Комисија је констатовала да су благовремено, односно до 9.07.2020. године, до 11.00 часова, достављене три понуде, и то:

Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра

         понуђача

   Датум пријема                Сат
165/1 од 8.7.2020 F.A.N Grupo d.o.o 8.7.2020. 12.30
166/1 од 9.7.2020 УР Клуб МПЦ 9.7.2020 8.54
167/1 од 9.7.2020 ,,Лидо,, д.о.о 9.7.2020 9.21

  

  

   Неблаговремених понуда није било.

   Комисија је приступила отварању понуда и констатовала следеће, сачињен је и табеларни

   приказ са ценама :

Сачињен је и табеларни приказ са ценама понуђача:

Ред.бр. Назив Понуђача, број Понуде и датум под којим је Понуда заведена код понуђача    Понуђена цена ручак Понуђена цена ручак и ужина

Без ПДВ-а

Са ПДВ-ом

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом
1. F.A.N Grupo d.o.o. 118,15 ;               141,78 171,40 ;           205,68
2. УР Клуб МПЦ 120,00 ;                 144,00 200,00 ;          240,00
3. Лидо доо 145,00;                 174,00 205,00 ;           246,00

                    По окончању поступка јавног отварања понуда, Комисија је дана 9.07.2020. године у просторијама школе у пуном саставу, приступила прегледу и

дана 10.7.2020.стручној оцени поднетих понуда у погледу испуњености услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији,

те је након рачунске контроле понуда у складу са одредбама члана 93. став 4. Закона и констатације да нема рачунских грешака, утврдила следеће:

 1. Понуда понуђача F.A.N Grupo d.o.o.165/1 од 8.7.2020.јеблаговремена али није прихватљива, јер не испуњава све услове и захтеве предвиђене
 2. у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији - није достављен доказ о Haccp систему.
 3. 2. Понуда понуђача УР Клуб МПЦ, 166/1 од 9.7.2020.јеблаговремена и прихватљива, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.
 4. Лидо доо, 167/1 од 9.7.2020.јеблаговремена и прихватљива, јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.

Имајући наведено у виду, Комисија је препоручила да се уговор додели понуђачу УР Клуб МПЦ , са најнижом понуђеном ценом :

Ред.бр. Назив Понуђача, број Понуде и датум под којим је Понуда заведена код понуђача    Понуђена цена ручак Понуђена цена ручак и ужина

Без ПДВ-а

Са ПДВ-ом

Без ПДВ-а Са ПДВ-ом
1. УР Клуб МПЦ 120,00дин;         144,00 дин 200,00дин;                   240,00 дин

      

                На основу свега наведеног, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у изреци ове Одлуке.

У Београду дана 10.07.2020. године                                                              Директор школе

                                                                                                                         _____________________

                                                                                                                        Лепосава Петровић

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85,

11000 Београд

Број: 45/8

Датум: 22.06.2020. године

            На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 45/1 од 02.06.2020. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 22.06.2020. године, директор Школе за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’ из Београда, доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара

– електрична енергија

ЈН бр. 1/20

I – Додељује се уговор:

v  понуђачу: ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, 11000 Београд, број понуде 18.01-257177/1-20 од 04.06.2020. године.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2020. годину, директор Школе за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 45/1 од 02.06.2020. године, за набавку добара - електрична енергија, oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1/20.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 02.06.2020. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, 11.06.2020. године, до 14.30 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача:

Ред.

бр.

Број и датум понуде

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

18.01-257177/1-20

од 04.06.2020. год.

ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, 11000 Београд 11.06.2020. год. 09.37

Неблаговремених понуда није било.

           

            Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 45/2 од 02.06.2020. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 45/6 од 11.06.2020. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом.  

                                                                                                              

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 22.06.2020. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало:

II - Подаци о јавној набавци:

1. Назив и адреса наручиоца: Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд.        

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1/20.

3. Предмет јавне набавке: Набавка добара - Eлектрична енергија.

4. Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - Електрична енергија.

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6. Подаци у финансијском плану за 2020. годину: 421211.

7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 1.022.905,20 динара.

8. Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“.

9. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

 1. 1)ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена ..............................динара

v  активна енергија (виша тарифа): 6,32 динара;

v  активна енергија (нижа тарифа): 4,01 динара;

v  рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна;

v  рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.

                  

10. Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 22.06.2020. године:

            

Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:

 • ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, 11000 Београд

те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложило наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу.

Укупна вредност уговора за електричну енергију је до износа процењене вредности, 1.022.905,20 динара без ПДВ-а. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог лица за спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведенoм понуђачу.

Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са

pecat lepa

 

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85,

11000 Београд

Број: 45/5

Датум: 02.06.2020. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Школа за оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански“ из Београда објављује

П О З И В

за подношење понуда

за јавну набавку добара – електрична енергија

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 1/20

 1. 1.Назив наручиоца:Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’.

 1. 2.Адреса:Светозара Марковића 85,11000 Београд.

 1. 3.Врста наручиоца:Просвета.

 1. 4.Интернет страница наручиоца:

 1. 5.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

 1. 6.Опис предмета јавне набавке: Набавка добара - електрична енергија.

 1. 7.Назив и ознака из Oпштег речника набавки:09310000 - електрична енергија.

 1. 8.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена“.

 1. 9.Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

 1. 10.Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Школа за оштећенe слухом-наглуве Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београдлицу за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте:»Понуда за јавну набавку добара- електрична енергија ЈН бр. 1/20-НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 11.06.2020. године до 14.30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 1. 11.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 11.06.2020. године у15.00 часова, у просторијама школе на адреси: Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења лицу за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 1. 12.Рок за доношење одлуке: 10 (десет)дана од дана отварања понуда.

 1. 13.Контактлице:

 • Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке
  • факс: 011/3470-519
  • мејл:  office@kgbnabavke.rs

 

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85

11000 Београд

Број: 45/4

Датум: 02.06.2020. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА -

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН бр. 1/20

 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/20, деловодни бр. 45/1 од 02.06.2020. године и Решења о именовању лица за спровођење поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/20, деловодни бр. 45/2 од 02.06.2020. године припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 1/20

Конкурсна документација садржи: САДРЖАЈ У PDF

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________

 

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85,

11000 Београд

Број: 45/5

Датум: 25.04.2019. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављује

П О З И В

за подношење понуда

за јавну набавку добара – електрична енергија

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 1/19

 1. Назив наручиоца:Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’.

 1. Адреса:Светозара Марковића 85,11000 Београд.

 1. Врста наручиоца:Просвета.

 1. Интернет страница наручиоца:

 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

 1. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

 1. Назив и ознака из Oпштег речника набавки:09310000 – електрична енергија.

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Школа за оштећенe слухом-наглуве Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београдлицу за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте:»Понуда за јавну набавку добара електрична енергија ЈН бр. 1/19НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 13.05.2019. године до 12.30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 13.05.2019. године у13.00 часова, у просторијама школе на адреси: Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења лицу за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет)дана од дана отварања понуда.

 1. Контактлице:

 • Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке
  • факс: 011/3470-519
  • мејл: @kgbnabavke.rs

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85,

11000 Београд

Број: 45/8

Датум: 20.05.2019. године

            На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 45/1 од 25.04.2019. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 20.05.2019. године, директор Школе за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’ из Београда, доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 1/19

I – Додељује се уговор:

v  понуђачу: RESTART ENERGY DOO, Уроша Мартиновића 18/1, Београд, број понуде Т- 220- 2019 од 09.05.2019. године.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2019. годину, директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 45/1 од 25.04.2019. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1/19.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 03.05.2019. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, 13.05.2019. године, до 12.30 часова, на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде следећих понуђача:

Ред.

бр.

Број и датум понуде

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

Т- 220- 2019

од 09.05.2019. год.

RESTART ENERGY DOO, Уроша Мартиновића 18/1, Београд 10.05.2019. год. 09.05
2.

18.01-245684/1-19

од 06.05.2019. год.

ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, 11000 Београд 13.05.2019. год. 08.30

Неблаговремених понуда није било.

           

            Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 45/2 од 25.04.2019. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 45/6 од 13.05.2019. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом.  

                                                                                                              

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 20.05.2019. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало:

II - Подаци о јавној набавци:

1.- Назив и адреса наручиоца: Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд.        

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1/19.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Школе за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’ из Београда.

4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - Електрична енергија.

5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6.- Подаци у финансијском плану за 2019. годину: 421211.

7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 1.022.905,20 динара.

8.- Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“.

9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

 1. 1)RESTART ENERGY DOO, Београд, понуђена цена ...........................дин.

v  активна енергија (виша тарифа): 7,62 дин.

v  активна енергија (нижа тарифа): 4,91 дин.

v  рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.

v  рок важења понуде: 62 (шездесетдва) дана.

 1. 2)ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена .......................................дин.

v  активна енергија (виша тарифа): 7,72 дин.

v  активна енергија (нижа тарифа): 4,89 дин.

v  рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.

v  рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

                  

10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 20.05.2019. године:

            

Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:

v  RESTART ENERGY DOO, Уроша Мартиновића 18/1, Београд

 

 

те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложило наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу.

Укупна вредност уговора за електричну енергију је до износа процењене вредности, 1.022.905,20 динара без ПДВ-а, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог лица за спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведенoм понуђачу.

Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 149. став 6. Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

                                                              Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                               Лепосава Петровић

 

 

   
 

______

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85,

11000 Београд

Број: 45/8

Датум: 23.04.2018. године

            На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности

бр. 45/1 од 03.04.2018. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 23.04.2018. године,

директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда, доноси

                                                                                     

                                                         

     О Д Л У К У

о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 1/18

I – Додељује се уговор:

v  понуђачу: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, број понуде 18.01-169844/1-18 од 05.04.2018. године.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда донео је

Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 45/1 од 03.04.2018. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из

Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1/18.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 04.04.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, 12.04.2018. године, до 12.30 часова, на адресу наручиоца приспелa je 1 понудa следећeг понуђача:

Ред.

бр.

Број и датум понуде

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1. 18.01-169844/1-18 од 05.04.2018. године ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд 11.04.2018. 12.00

Неблаговремених понуда није било.

           

Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 45/2 од 03.04.2018. године,

сачинило је Записник о отварању понуда бр. 45/6 од 12.04.2018. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило

Извештај о истом.                                                                                                                

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 23.04.2018. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је,

после стручне оцене понуда, констатовало:

II - Подаци о јавној набавци:

1.- Назив и адреса наручиоца: Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд.        

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1/18.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Школе за оштећенe слухом-наглуве

‘‘Стефан Дечански’’ из Београда.

4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - Електрична енергија.

5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6.- Подаци у финансијском плану за 2018. годину: 421211.

7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 2.725.439,00 динара.

8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.

9.- Ранг листа понуђача са  понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

 1. ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена .......................................дин.

 • активна енергија (виша тарифа): 6,14 дин.
 • активна енергија (нижа тарифа): 3,89 дин.
 • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
 • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

                  

10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 23.04.2018. године:

            

Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:

v         ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд

те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7)  Закона предложило наручиоцу да донесе

Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу.

Укупна вредност уговора за електричну енергију је до износа процењене вредности, 2.725.439,00 динара без ПДВ-а,

рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу.

Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

                                                              

_________________________________________________________________________________________________________________________

...

___________________________________________________________________________________________________________________________

Школа за оштећене слухом-наглуве„Стефан Дечански''

Светозара Марковића 85

11000 Београд

Датум:10.10.2016. године

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015,у даљем тексту Закон),Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 43/19 од 21.09.2016. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр.43/25 од 10.10.2016. године,директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда, доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 3/16

I – Додељује се уговор:

понуђачу: PROENERGYBGD d.o.o., Владимира Поповића 6, 11000 Београд, број понуде 178-2016 од 28.09.2016.године.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 43/19 од 21.09.2016. године, за набавку добара – електрична енергија,oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 3/16.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 22.09.2016. године на Порталу јавних набавкии сајту наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, 30.09.2016. године, до 12:30 часова, на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде следећиих понуђача:

 

Ред.

бр.

Број и датум понуде

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

18.01-385073/1-16 од 27.09.2016. год.

ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд

29.09.2016.

11:00

2.

178-2016 од 28.09.2016. год.

PROENERGYBGD d.o.o., Владимира Поповића 6, 11000 Београд

29.09.2016.

11:01

        

   

           

Неблаговремених понуда није било.

Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 43/20 од 21.09.2016. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 280/1 од 30.09.2016. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом.  

                                                                                                              

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 43/25 од 10.10.2016. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало:

II - Подаци о јавној набавци:

1.- Назив и адреса наручиоца:Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд.        

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 3/16.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда.

4.- Ознака и назив из Општег речника набавки:09310000 - Електрична енергија.

5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6.- Подаци у финансијском плануза 2016. годину: 421211.

7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.):2.320.000,00 динара.

8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.

9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:        

1)    PROENERGYBGD d.o.o., Београд, понуђена цена .........................1.210.613,26 дин.

 • активна енергија (виша тарифа): 5,49 дин.
 • активна енергија (нижа тарифа): 3,46 дин.
 • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
 • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

2)    ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена .......................................1.325.531,83 дин.

 • активна енергија (виша тарифа): 5,99 дин.
 • активна енергија (нижа тарифа): 3,85 дин.
 • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
 • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

10.- Назив понуђача чија је понудаповољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр.43/25 од 10.10.2016. године:

          

Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:

PROENERGYBGD d.o.o., Владимира Поповића 6, 11000 Београд

_________________________________________________________________________________________________________________________________

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2)Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012и 14/2015 )

о б ј а в љ у ј е

П О З И В

за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 3/15

       1. Назив наручиоца:Школа за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’.

      

       2. Адреса:Светозара Марковића 85,11000 Београд.

      

       3. Врста наручиоца:Просвета.

 

4. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности .

5. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

6. Назив и ознака из општег речника набавки:09310000 – Електрична енергија.

7. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

8. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Школа за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте:»Понуда за јавну набавку добара електрична енергија ЈН бр. 3/15 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 03.08.2015. године до 12:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

10. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 03.08.2015. године у 13:00 часова, у просторијама школе на адреси: Школа за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

11. Рок за доношење одлуке: 10 (десет)дана од дана отварања понуда.

12. Контакт лице:

Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке

 • Факс: 011/3470-519
 • Е-mail: office@kgbnabavke.rs

текст документа се налази у фајлу ,,KONKURSNA DOKUMENTACIJA DOC,,

__________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

„ Исхрана ученика са сметњама у развоју Јавна набавка бр.02/2015

Б е о г р а д,  Април 2015. године

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

„ Исхрана ученика са сметњама у развоју Јавна набавка бр.01/2015

Б е о г р а д,  Maрт 2015. године

_________________________________________________________________________________________________

НАБАВКА ЈН бр. 01/14   ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА

_________________________________________________________________________________________________________________________________

НАБАВКА ЈН бр. 02/14   ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА

_________________________________________________________________________________________________


 

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85

11000 Београд

Број: 45/4

Датум: 02.06.2020. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА -

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН бр. 1/20

Бројач посета

594082

Јавне набавке

Minicalendar

јул 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031