2016/2017/2018

 

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85,

11000 Београд

Број: 45/5

Датум: 25.04.2019. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављује

П О З И В

за подношење понуда

за јавну набавку добара – електрична енергија

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 1/19

 1. Назив наручиоца:Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’.

 1. Адреса:Светозара Марковића 85,11000 Београд.

 1. Врста наручиоца:Просвета.

 1. Интернет страница наручиоца:

 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

 1. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

 1. Назив и ознака из Oпштег речника набавки:09310000 – електрична енергија.

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Школа за оштећенe слухом-наглуве Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београдлицу за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте:»Понуда за јавну набавку добара електрична енергија ЈН бр. 1/19НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 13.05.2019. године до 12.30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 13.05.2019. године у13.00 часова, у просторијама школе на адреси: Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења лицу за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет)дана од дана отварања понуда.

 1. Контактлице:

 • Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке
  • факс: 011/3470-519
  • мејл: @kgbnabavke.rs

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85,

11000 Београд

Број: 45/8

Датум: 20.05.2019. године

            На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 45/1 од 25.04.2019. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 20.05.2019. године, директор Школе за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’ из Београда, доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 1/19

I – Додељује се уговор:

v  понуђачу: RESTART ENERGY DOO, Уроша Мартиновића 18/1, Београд, број понуде Т- 220- 2019 од 09.05.2019. године.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2019. годину, директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 45/1 од 25.04.2019. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1/19.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 03.05.2019. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, 13.05.2019. године, до 12.30 часова, на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде следећих понуђача:

Ред.

бр.

Број и датум понуде

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

Т- 220- 2019

од 09.05.2019. год.

RESTART ENERGY DOO, Уроша Мартиновића 18/1, Београд 10.05.2019. год. 09.05
2.

18.01-245684/1-19

од 06.05.2019. год.

ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, 11000 Београд 13.05.2019. год. 08.30

Неблаговремених понуда није било.

           

            Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 45/2 од 25.04.2019. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 45/6 од 13.05.2019. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом.  

                                                                                                              

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 20.05.2019. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало:

II - Подаци о јавној набавци:

1.- Назив и адреса наручиоца: Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд.        

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1/19.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Школе за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’ из Београда.

4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - Електрична енергија.

5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6.- Подаци у финансијском плану за 2019. годину: 421211.

7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 1.022.905,20 динара.

8.- Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“.

9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

 1. 1)RESTART ENERGY DOO, Београд, понуђена цена ...........................дин.

v  активна енергија (виша тарифа): 7,62 дин.

v  активна енергија (нижа тарифа): 4,91 дин.

v  рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.

v  рок важења понуде: 62 (шездесетдва) дана.

 1. 2)ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена .......................................дин.

v  активна енергија (виша тарифа): 7,72 дин.

v  активна енергија (нижа тарифа): 4,89 дин.

v  рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.

v  рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

                  

10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 20.05.2019. године:

            

Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:

v  RESTART ENERGY DOO, Уроша Мартиновића 18/1, Београд

 

 

те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложило наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу.

Укупна вредност уговора за електричну енергију је до износа процењене вредности, 1.022.905,20 динара без ПДВ-а, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу. Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Директор је, као одговорно лице наручиоца, прихватио предлог лица за спровођење поступка јавне набавке, те је на основу горе наведеног и члана 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора горе наведенoм понуђачу.

Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а у складу са чланом 149. став 6. Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

                                                              Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                               Лепосава Петровић

 

 

   
 

______

ШКОЛА ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ - НАГЛУВЕ

„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ“

Светозара Марковића 85,

11000 Београд

Број: 45/8

Датум: 23.04.2018. године

            На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности

бр. 45/1 од 03.04.2018. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 23.04.2018. године,

директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда, доноси

                                                                                     

                                                         

     О Д Л У К У

о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 1/18

I – Додељује се уговор:

v  понуђачу: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, број понуде 18.01-169844/1-18 од 05.04.2018. године.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда донео је

Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 45/1 од 03.04.2018. године, за набавку добара – електрична енергија, oзнака из

Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1/18.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 04.04.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, 12.04.2018. године, до 12.30 часова, на адресу наручиоца приспелa je 1 понудa следећeг понуђача:

Ред.

бр.

Број и датум понуде

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1. 18.01-169844/1-18 од 05.04.2018. године ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд 11.04.2018. 12.00

Неблаговремених понуда није било.

           

Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 45/2 од 03.04.2018. године,

сачинило је Записник о отварању понуда бр. 45/6 од 12.04.2018. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило

Извештај о истом.                                                                                                                

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 23.04.2018. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је,

после стручне оцене понуда, констатовало:

II - Подаци о јавној набавци:

1.- Назив и адреса наручиоца: Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд.        

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1/18.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Школе за оштећенe слухом-наглуве

‘‘Стефан Дечански’’ из Београда.

4.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 - Електрична енергија.

5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6.- Подаци у финансијском плану за 2018. годину: 421211.

7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 2.725.439,00 динара.

8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.

9.- Ранг листа понуђача са  понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

 1. ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена .......................................дин.

 • активна енергија (виша тарифа): 6,14 дин.
 • активна енергија (нижа тарифа): 3,89 дин.
 • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
 • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

                  

10.- Назив понуђача чија је понуда повољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 45/7 од 23.04.2018. године:

            

Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:

v         ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд

те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7)  Закона предложило наручиоцу да донесе

Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу.

Укупна вредност уговора за електричну енергију је до износа процењене вредности, 2.725.439,00 динара без ПДВ-а,

рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу.

Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

                                                              

_________________________________________________________________________________________________________________________

...

___________________________________________________________________________________________________________________________

Школа за оштећене слухом-наглуве„Стефан Дечански''

Светозара Марковића 85

11000 Београд

Датум:10.10.2016. године

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015,у даљем тексту Закон),Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 43/19 од 21.09.2016. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр.43/25 од 10.10.2016. године,директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда, доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 3/16

I – Додељује се уговор:

понуђачу: PROENERGYBGD d.o.o., Владимира Поповића 6, 11000 Београд, број понуде 178-2016 од 28.09.2016.године.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2016. годину, директор Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 43/19 од 21.09.2016. године, за набавку добара – електрична енергија,oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 3/16.

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 22.09.2016. године на Порталу јавних набавкии сајту наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, 30.09.2016. године, до 12:30 часова, на адресу наручиоца приспеле су 2 понуде следећиих понуђача:

 

Ред.

бр.

Број и датум понуде

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1.

18.01-385073/1-16 од 27.09.2016. год.

ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд

29.09.2016.

11:00

2.

178-2016 од 28.09.2016. год.

PROENERGYBGD d.o.o., Владимира Поповића 6, 11000 Београд

29.09.2016.

11:01

        

   

           

Неблаговремених понуда није било.

Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 43/20 од 21.09.2016. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 280/1 од 30.09.2016. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом.  

                                                                                                              

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 43/25 од 10.10.2016. године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало:

II - Подаци о јавној набавци:

1.- Назив и адреса наручиоца:Школа за оштећенe слухом-наглуве „Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд.        

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 3/16.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија, за потребе Школе за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’ из Београда.

4.- Ознака и назив из Општег речника набавки:09310000 - Електрична енергија.

5.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

6.- Подаци у финансијском плануза 2016. годину: 421211.

7.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.):2.320.000,00 динара.

8.- Критеријум за оцењивање понуде је: „Најнижа понуђена цена“.

9.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:        

1)    PROENERGYBGD d.o.o., Београд, понуђена цена .........................1.210.613,26 дин.

 • активна енергија (виша тарифа): 5,49 дин.
 • активна енергија (нижа тарифа): 3,46 дин.
 • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
 • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

2)    ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена .......................................1.325.531,83 дин.

 • активна енергија (виша тарифа): 5,99 дин.
 • активна енергија (нижа тарифа): 3,85 дин.
 • рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
 • рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.

10.- Назив понуђача чија је понудаповољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр.43/25 од 10.10.2016. године:

          

Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:

PROENERGYBGD d.o.o., Владимира Поповића 6, 11000 Београд

_________________________________________________________________________________________________________________________________

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2)Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012и 14/2015 )

о б ј а в љ у ј е

П О З И В

за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 3/15

       1. Назив наручиоца:Школа за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’.

      

       2. Адреса:Светозара Марковића 85,11000 Београд.

      

       3. Врста наручиоца:Просвета.

 

4. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности .

5. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.

6. Назив и ознака из општег речника набавки:09310000 – Електрична енергија.

7. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

8. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.

9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Школа за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте:»Понуда за јавну набавку добара електрична енергија ЈН бр. 3/15 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 03.08.2015. године до 12:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

10. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 03.08.2015. године у 13:00 часова, у просторијама школе на адреси: Школа за оштећенe слухом-наглуве ‘‘Стефан Дечански’’, Светозара Марковића 85,11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

11. Рок за доношење одлуке: 10 (десет)дана од дана отварања понуда.

12. Контакт лице:

Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке

 • Факс: 011/3470-519
 • Е-mail: office@kgbnabavke.rs

текст документа се налази у фајлу ,,KONKURSNA DOKUMENTACIJA DOC,,

__________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

„ Исхрана ученика са сметњама у развоју Јавна набавка бр.02/2015

Б е о г р а д,  Април 2015. године

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

„ Исхрана ученика са сметњама у развоју Јавна набавка бр.01/2015

Б е о г р а д,  Maрт 2015. године

_________________________________________________________________________________________________

НАБАВКА ЈН бр. 01/14   ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА

_________________________________________________________________________________________________________________________________

НАБАВКА ЈН бр. 02/14   ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА

_________________________________________________________________________________________________


Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30